Gijzeling

Indien u een geldboete heeft openstaan bij het CJIB en wanneer een volledige betaling van deze boete, inclusief de eventuele verhogingen, uitblijft en het totale bedrag niet op uw bankrekening kan worden verhaald, dan kan de officier van justitie bij de kantonrechter verzoeken u in gijzeling te nemen.

Wanneer een vordering tot gijzeling door de rechter is toegewezen, kan de politie u tot drie keer voor dezelfde boetes in hechtenis nemen. Let op: het verblijf op het politiebureau of in de penitentiaire inrichting zorgt er niet voor dat de boetes komen te vervallen. Ook bij het uitblijven van enige betaling na gijzeling blijft de betalingsplicht bestaan.

Het aantal dagen dat gijzeling wordt opgelegd, is afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag en het aantal strafbare feiten dat in de strafbeschikking is opgenomen. Voor elke openstaande € 50,– kan één dag gijzeling worden gevorderd bij de kantonrechter, met een maximum van zeven dagen per strafbaar feit. De kantonrechter beslist ter zitting of iemand mag worden gegijzeld en voor hoe lang. Tegen deze beslissing kan geen rechtsmiddel als hoger beroep worden ingesteld.

Let wel, doel van gijzeling is betaling door de belanghebbende af te dwingen. Bent u vanwege financiële problemen niet in staat aan de betaling van de boete te voldoen, dan schiet de gijzeling haar doel voorbij. U dient dan wel aan te tonen dat aan uw zijde sprake is van betalingsonmacht en niet van betalingsonwil. Voorts dient de totaalduur van de gijzeling in verhouding te staan met het met de gijzeling beoogde doel.

Mocht u ondanks het vorenstaande toch in gijzeling worden genomen, dan rest nog de mogelijkheid een kort geding jegens de staat op te starten om daarmee het onrechtmatig handelen van de staat aan de kaak te stellen en staking van de gijzeling te verzoeken. Wij staan u in dergelijke procedures graag bij.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp? Schroom dan niet om contact met ons te zoeken!