Invoering KEI (Kwaliteit En Innovatie rechtspraak) weer een stap dichterbij

In dit digitaal steeds veranderend en vernieuwend tijdperk gaat de rechtspraak zich dan uiteindelijk ook aanpassen aan de digitalisering. De Raad voor de Rechtspraak heeft namelijk de minister van Veiligheid en Justitie aanbevolen om de wetten met betrekking tot het verplicht digitaal procederen op korte termijn in werking te laten treden. De wetgeving van het digitaal procederen was al door het parlement goedgekeurd.

Op dit moment is het verplicht digitaal procederen nog op vrijwillige basis. Per 12 juni wil de Rechtspraak echter al beginnen met het verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken. Per 1 september wil de Rechtspraak starten met het verplicht digitaal procederen voor advocaten in civiele handelsvorderingszaken met een belang van meer dan 25.000 euro. Dit zal in eerste instantie gebeuren bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland. In deze zaken is het genoodzaakt om te procederen met een advocaat. De Nederlandse Orde van advocaten, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en de Immigratie- en Naturalisatiedienst staan welwillend tegenover deze stap.

De invoering van het verplicht digitaal procederen wordt gefaseerd bewerkstelligd door de Rechtspraak. In asiel- en bewaringszaken is er al op vrijwillige basis volop ervaring opgedaan. Bijna 6.000 zaken zijn digitaal ingediend, wat neerkomt op ongeveer 25% van het totaal aantal zaken, door bijna 300 advocaten. Voor civiele zaken ligt dit iets anders. Met dit rechtsgebied is er wel uitgebreid getest, maar er is nog nauwelijks tot onvoldoende op vrijwillige basis digitaal geprocedeerd. Ter illustratie; bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland zijn in de afgelopen maanden sléchts 3 zaken digitaal ingediend. Behalve de nieuwe manier van indiening van de stukken is ook het procesrecht gewijzigd. Tevens moeten beide partijen accepteren om digitaal te procederen. Daarnaast moet nog het een en ander aangepast en verbeterd worden in het civiele systeem en daarom start het verplicht digitaal procederen voor dit rechtsgebied op een later tijdstip.

De volgende fase is, zoals hierboven al genoemd, het verplichten digitaal procederen bij de overige 9 rechtbanken met betrekking tot civiele handelsvorderingszaken vanaf 25.000 euro. Waarschijnlijk zal dit in het voorjaar van 2018 gerealiseerd worden. In het najaar van dit jaar zal hier omtrent meer duidelijkheid komen. In het bestuursrecht zal waarschijnlijk ook in 2018 begonnen worden aan het vrijwillig digitaal stukken indienen voor reguliere vreemdelingenzaken.
Vanaf 12 juni start de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tevens met de mogelijkheid om op vrijwillige basis in asiel- en bewaringszaken gefaseerd digitaal te procederen. Indien het digitale systeem van deze Afdeling betrouwbaar, goed en veilig functioneert, zal ook de weg van het procederen in hoger beroep in asiel- en bewaringszaken verplicht digitaal worden.

Er kan op 2 manieren digitaal geprocedeerd worden; via de digitale systemen van Mijn Rechtspraak en via het Aansluitpunt Rechtspraak. Via deze 2 manieren kan er veilig informatie en gegevens uitgewisseld worden. Het Aansluitpunt Rechtspraak is per 15 mei 2017 al beschikbaar voor civiele vorderingszaken bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland. Meer informatie is te vinden op www.rechtspraak.nl.

Leave Comment