Voordelige rechtsbijstand voor midden- en kleinbedrijf

Advocatenkantoor Osté biedt voor moderne ondernemers en bestuurders in het midden- en kleinbedrijf alsmede instellingen, zonder eigen juridische afdeling, die belang hechten aan betrokken hoogwaardige juridische ondersteuning, een voordelig juridisch “abonnement” aan tegen een zeer gunstig tarief.

U betaalt enkel een jaarlijks bedrag van € 250,– (exclusief BTW), hetgeen aanzienlijke voordelen oplevert.

Het rechtsbijstand abonnement houdt in dat u gratis telefonisch dan wel per e-mail contact kunt opnemen voor eenvoudig juridisch advies, indien de beantwoording van uw vraag niet langer dan 20 minuten tijd vergt. Voordeel voor u is dat u altijd direct toegang heeft tot uw eigen advocaat. Daarbij wordt u niet direct geconfronteerd met rekeningen voor telefoon-/e-mailcontact indien u buiten lopende zaken met uw vaste advocaat wilt overleggen.

Wij leren uw bedrijf kennen en als er juridische problemen naar voren komen, kunnen wij direct en gericht aan de slag. Hierdoor kan een abonnement zich snel terug verdienen. Mocht er noodzaak zijn tot ingrijpen dan doen we dat de eerste 20 uren voor een sterk gereduceerd uurtarief van € 150,– (exclusief BTW en kantoorkosten).

MKB Rechtsbijstand Abonnement:

  • Gratis intake-/kennismakingsgesprek op uw kantoor of op ons kantooradres;
  • Tegen betaling van een jaarlijks bedrag van € 250,– (exclusief BTW) advies en ondersteuning bij al uw (eenvoudige) juridische vragen via de telefoon of e-mail;
  • Recht op rechtsbijstand tegen sterk gereduceerd tarief voor maximaal 20 uren (hieronder valt ook het voeren van procedures);
  • Controleren van correspondentie, contracten, algemene voorwaarden en andere juridische documenten plus incasso-ondersteuning, hetgeen de eerste 20 uren aldus voor een sterk gereduceerd tarief wordt gedaan.

Per abonnement heeft u recht op rechtsbijstand door een van de advocaten van Advocatenkantoor Osté (advies of procesbijstand) tegen een gereduceerd tarief voor 20 uren per kalenderjaar. Alle uren hierboven worden tegen het reguliere tarief van de behandelende advocaat afgerekend. Maakt u in een jaar geen of slechts beperkt (minder dan 5 uren) gebruik van uw abonnement dan kunt u kosteloos 10 uren meenemen naar het volgende jaar.

Onder dit abonnement vallen niet kosten van derden, w.o. deurwaarderskosten en griffierechten. Bij procedures dienen deze kosten te worden voldaan voordat de zaak aanhangig kan worden gemaakt bij een (scheids)gerecht of het hof. Een eventuele proceskostenveroordeling, alsmede door de advocaat te maken reiskosten vallen ook niet onder dit abonnement.

Buiten dit abonnement vallen alle lopende procedures, procedures in tweede aanleg (het hoger beroep van een gevoerde procedure), procedures waarvan de dagvaarding ten tijde van het sluiten van dit abonnement al is verzonden of is ontvangen, procedures die 2 maanden voor de aanvang van het aangaan van het aangaan van dit abonnement al in zicht waren, procedures bij de Hoge Raad en procedures in het buitenland.

De minimale looptijd bedraagt 1 jaar en de opzegtermijn 1 maand voor afloop van de onderhavige overeenkomst.

Bij verlenging van het abonnement maakt uw advocaat met u, indien gewenst, een nieuwe afspraak. Op deze manier blijven wij op de hoogte van de stand van zaken binnen uw onderneming en dit biedt tevens de mogelijkheid de onderlinge samenwerking te evalueren.

Advocatenkantoor Osté behoudt zich het recht voor te bepalen welke advocaat een bepaalde zaak zal behandelen. Tevens behoudt zij zich het recht voor om van de abonnee voorafgaande aan een advies of een procedure te verlangen, in verband met haar beroepsaansprakelijkheid, dat een separate opdrachtbevestiging wordt ondertekend.

Op het MKB abonnement zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Mocht u specifieke vragen hebben over het MKB abonnement of heeft u interesse neem dan contact met ons op.