Stand van zaken kinderalimentatie

In februari dit jaar berichtten wij u al dat er vanaf 1 januari 2015 er nog maar vier kindregelingen zijn te weten: de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de kinderbijslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Belangrijk daarbij is om te weten dat het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders is verhoogd met de zogenoemde: ‘alleenstaande ouderkop’.

In maart van dit jaar berichtten wij u dat de toevoeging van de alleenstaande ouderkop aan het kindgebonden budget grote gevolgen kan hebben voor de berekening van kinderalimentatie. Immers, door de introductie van de alleenstaande ouderkop wordt in een groot aantal gevallen volledig voorzien in de behoefte van het kind, waardoor de niet-verzorgende ouder geen kinderalimentatie hoeft te betalen. Het gevolg is dat toen vele procedures nihilstelling, dan wel wijziging kinderalimentatie zijn opgestart door niet verzorgende ouders die kinderalimentatie betalen.

Echter, uit de reeds gevoerde procedures is toen gebleken dat de rechtbanken niet op een lijn zaten over hoe nu de eenouder kop toe te passen in de alimentatieberekening. Zo gaf de rechtbank te Den Haag in verschillende uitspraken aan het onacceptabel te vinden dat het verhoogde kindgebonden budget indirect de te betalen kinderalimentatie vervangt. Terwijl het gerechtshof ’s- Hertogenbosch van mening was dat de wetgever bij de invoering van de alleenstaande ouderkop heeft voorzien dat er situaties kunnen ontstaan waarin er geen behoefte meer overblijft aan kinderalimentatie, waardoor de plicht tot het betalen van kinderalimentatie kan vervallen.

Om nu voor eens en altijd duidelijkheid te krijgen hoe en in welke gevallen de alleenstaande ouderkop in de rechtspraktijk moet worden toegepast, heeft het gerechtshof Den Haag een aantal vragen voorgelegd aan ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad. Het gaat hierbij met name om de vraag hoe het kindgebonden budget, of alleen de daarin opgenomen alleenstaande ouderkop, zich verhoudt tot de mate waarin ouders zelf moeten bijdragen aan de kosten van hun kind(eren). De verwachting is dat de Hoge Raad zich hierover binnen enkele maanden zal buigen.