Vervangt kindgebonden budget de kinderalimentatie?

Vanaf 1 januari 2015 krijgen alleenstaande ouders extra kindgebonden budget, genaamd “alleenstaande ouderkop”. Iedere alleenstaande ouder die in aanmerking komt voor het kindgebonden budget, werkend of niet werkend, ontvangt een alleenstaande ouderkop van een maximaal bedrag ad € 3.050,- per jaar. De introductie van de alleenstaande ouderkop is een gevolg van de hervorming van de kindregelingen. Per 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregeling 2015 in werking getreden, waardoor de 11 kindregelingen zijn teruggebracht naar 4 kindregelingen. Ter financiële compensatie voor de afschaf van 7 kindregelingen is voor alleenstaande ouders die in aanmerkingen komen voor het kindgebonden budget de alleenstaande ouderkop geïntroduceerd.

Door de introductie van de alleenstaande ouderkop wordt in een groot aantal gevallen volledig voorzien in de behoefte van het kind, waardoor de niet-verzorgende ouder geen kinderalimentatie hoeft te betalen. Het gevolg is dat er inmiddels vele procedures nihilstelling, dan wel wijziging kinderalimentatie zijn opgestart door niet verzorgende ouders die kinderalimentatie betalen. Uit de reeds gevoerde procedures blijkt dat de rechtbanken niet op een lijn zitten. Zo gaf de rechtbank te Den Haag in verschillende uitspraken aan het onacceptabel te vinden dat het verhoogde kindgebonden budget indirect de te betalen kinderalimentatie vervangt, terwijl de rechtbank te Breda in eerdere uitspraken had geconcludeerd dit wel acceptabel te vinden.

Het gerechtshof ’s- Hertogenbosch wees er onlangs op dat de wetgever bij de invoering van de alleenstaande ouderkop heeft voorzien dat er door de invoering van de alleenstaande ouderkop situaties kunnen ontstaan waarin er geen behoefte meer overblijft aan kinderalimentatie. Hierdoor kan de plicht tot het betalen van kinderalimentatie vervallen. Opnieuw heeft het hof deze zienswijze bevestigd.