Wijzigingen ontslagrecht

Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Werk en Zekerheid (WWZ). Dit wetsvoorstel gaat over een hervorming van het ontslagrecht, een wijziging van de positie van flexwerkers en een wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet.

Door de nieuwe wet is met ingang van 1 januari 2015 de rechtspositie van flexwerkers al versterkt. De duur van de proeftijd is gewijzigd. Artikel 7:652 BW geeft aan dat de duur van een proeftijd gekoppeld aan de duur van een arbeidsovereenkomst. De duur van de proeftijd varieert van één tot maximaal twee maanden. Vanaf 1 januari 2015 is het echter niet meer mogelijk een proeftijd op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor korter dan zes maanden.
Per 1 juli 2015 zal ook de periode die een tijdelijk contact mag omvatten, teruggebracht worden van drie naar twee jaar. Hierdoor zullen werknemers met een tijdelijk contract meer zekerheid hebben en kunnen zij eerder een vast contract krijgen.

Daarnaast zal de nieuwe wet per 1 juli 2015 een eind maken aan de mogelijkheid tot willekeur van het huidige duale ontslagstelsel. Dit betekent dat de werkgevers straks niet meer zelf kunnen bepalen welke ontslagroute zij zullen hanteren. Het gaat hierbij om de ontslagroutes via de kantonrechter of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Deze ontslagroute zal afhankelijk gaan worden van de ontslagreden. Het komt er kort gezegd op neer dat wanneer een werknemer wordt ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen of door langdurige arbeidsongeschiktheid, de werkgever de route via het UWV moet hanteren. Voor alle overige ontslagredenen zal de werkgever zich moeten wenden tot de kantonrechter.

Bovendien zal de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt de transitievergoeding. Iedere werknemer met een dienstverband van minimaal twee jaar heeft recht op een vergoeding bij beëindiging of het niet verlengen van zijn arbeidsovereenkomst. De vergoeding is niet alleen gericht ter compensatie van het ontslag, maar is ook gericht op (om)scholing en outplacement.

De nieuwe wet heeft onder andere voor ogen om werknemers die hun baan verliezen zo snel mogelijk van werk naar werk te begeleiden. Daarom zal vanaf 1 juli 2015 alle arbeid, als de werknemer al een half jaar een werkloosheidswet-uitkering (WW-uitkering) of ziektewetuitkering ontvangt, als passend werk worden gezien. De WW-uitkering zal per 1 januari 2016 verkort worden van 38 naar 24 maanden.