| Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend - 0162-466626 | cliëntlogin onview

Algemene voorwaarden

Advocatenkantoor Osté

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR OSTÉ B.V.

Advocatenkantoor Osté B.V., gevestigd te Dongen, kantoorhoudende te Dongen en Oosterhout,

ingeschreven in het handelsregister Tilburg onder nummer: 18046048 000.

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden worden geacht van toepassing te zijn op alle aan Advocatenkantoor Osté B.V. (hierna te noemen: Advocatenkantoor Osté) verstrekte opdrachten, aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten.
 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 2 OPDRACHT EN WERKZAAMHEDEN

 1. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Advocatenkantoor Osté is aanvaard.
 2. Advocatenkantoor Osté is te allen tijde gerechtigd om zelf de personen aan te wijzen die de werkzaamheden feitelijk zullen verrichten. Dit geldt ook in de gevallen waarbij een opdracht is verleend met het oogmerk die door een specifiek persoon te laten vervullen.
 3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Osté.
 4. Opdrachten worden door Advocatenkantoor Osté uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt/opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 5. Advocatenkantoor Osté is niet verplicht om aanwijzingen van een cliënt/opdrachtgever op te volgen indien dit naar haar oordeel in strijd zou zijn met de voor advocaten geldende gedragsregels, wetten en verordeningen.
 6. Advocatenkantoor Osté kan niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 7. Advocatenkantoor Osté is bevoegd om de rechtsverhouding met de cliënt/opdrachtgever op te zeggen indien naar haar oordeel sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie met de cliënt, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.

ARTIKEL 3 INFORMATIE EN PERSOONSGEGEVENS

 1. Cliënt/opdrachtgever dient alle voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden van belang zijnde informatie en gegevens aan Advocatenkantoor Osté te verstrekken en staat jegens deze laatste in voor de juistheid en volledigheid van die informatie en gegevens.
 2. Cliënt/opdrachtgever zal Advocatenkantoor Osté steeds onverwijld informeren over (nieuwe) feiten en ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
 3. Advocatenkantoor Osté zal bij het opslaan en verwerken van persoonsgegevens de regelgeving zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepassen.

ARTIKEL 4 RECHTSBIJSTAND

 1. Cliënt/opdrachtgever is verplicht om Advocatenkantoor Osté uiterlijk bij het aanbieden van de opdracht opgave te doen van zijn inkomen en actuele vermogen en dat van degene(n) met wie hij een gemeenschappelijk huishouding voert. Indien de cliënt/opdrachtgever gelet op deze opgave in aanmerking zou kunnen komen voor gefinancierde rechtshulp wordt de opdracht uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op basis van een uurtarief zoals bedoeld in artikel 5, tenzij Advocatenkantoor Osté bij de aanvaarding schriftelijk heeft medegedeeld dat de opdracht in afwijking daarvan op basis van gefinancierde rechtshulp zal worden aanvaard en uitgevoerd.
 2. Indien op basis van gefinancierde rechtsbijstand de opdracht wordt aanvaard, is cliënt/opdrachtgever verplicht om Advocatenkantoor Osté onverwijld een ondertekende en door de gemeente gewaarmerkte Verklaring omtrent Inkomen en Vermogen te verstrekken alsmede zijn meest recente loon- of uitkeringsspecificatie en alle overige (aanvullende) gegevens die door de Raad voor Rechtsbijstand of Advocatenkantoor Osté op enig moment mochten worden verlangd. De opdracht wordt niet aanvaard en Advocatenkantoor Osté is niet gehouden enige werkzaamheden te verrichten voordat deze gegevens zijn ontvangen.
 3. Cliënt/opdrachtgever is gehouden om onmiddellijk na verlening van de toevoeging door de Raad van Rechtsbijstand de vastgestelde eigen bijdrage aan Advocatenkantoor Osté te voldoen, alsmede een door Advocatenkantoor Osté vast te stellen voorschot voor de te verwachten kosten.
 4. Indien de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand wordt geweigerd of deze slechts voorwaardelijk wordt verleend, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard op basis van een uurtarief als bedoeld in artikel 5 lid 1. Eerst nadat de toevoeging en de daarop gebaseerde vergoeding definitief zijn verleend respectievelijk toegekend, komt de krachtens deze beschikkingen verschuldigde vergoeding in de plaats van de op basis van het geldende uurtarief verschuldigde honorarium.

ARTIKEL 5 DECLARATIES

 1. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met periodiek door Advocatenkantoor Osté vast te stellen uurtarieven, vermeerderd met kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting.
 2. Advocatenkantoor Osté is steeds gerechtigd van de cliënt/opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie. Op verlangen van de cliënt/opdrachtgever zal bij de einddeclaratie een overzicht van de werkzaamheden worden verstrekt.
 3. Indien sprake is van meerdere cliënten/opdrachtgevers in een bepaalde kwestie zijn zij hoofdelijk verbonden tot betaling van de factuur. Bij gemeenschappelijke procedures zoals gemeenschappelijke echtscheidingsverzoeken worden de declaraties niet in delen gesplitst. Cliënt/opdrachtgever dient een ontvangen declaratie zelf in onderling overleg met de andere cliënten/opdrachtgevers te verrekenen.
 4. Indien het honorarium en/of verschotten op een derde kunnen worden verhaald of een derde zich verplicht heeft deze te voldoen, blijft de cliënt/opdrachtgever hoofdelijk verbonden voor dit honorarium en/of deze kosten.
 5. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt/opdrachtgever komen.

ARTIKEL 6 BETALING

 1. Betaling van de declaraties van Advocatenkantoor Osté dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is cliënt/opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is cliënt/opdrachtgever een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd.
 2. De administratie van Advocatenkantoor Osté die betrekking heeft op de aard en tijdsduur van verrichte werkzaamheden, alsmede de betaalde verschotten en kantoorkosten, strekt tegenover de cliënt/opdrachtgever tot volledig bewijs, behoudens door de cliënt/opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
 3. In geval cliënt/opdrachtgever in verzuim is dan is hij/zij aan Advocatenkantoor Osté buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, indien cliënt/opdrachtgever consument is. Voor zover cliënt/opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Advocatenkantoor Osté aanspraak op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

ARTIKEL 7 OPSCHORTING EN ZEKERHEIDSTELLING

 1. Indien een declaratie van Advocatenkantoor Osté niet, niet-tijdig, of niet-volledig door de cliënt/opdrachtgever is voldaan, is Advocatenkantoor Osté gerechtigd de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt/opdrachtgever op te schorten, ook met betrekking tot andere opdrachten welk op dat moment door Advocatenkantoor Osté voor de cliënt/opdrachtgever worden uitgevoerd.
 2. Advocatenkantoor Osté is bevoegd om de afgifte van het dossier en/of afgifte van de van cliënt/opdrachtgever afkomstige bescheiden op te schorten totdat al het door cliënt/opdrachtgever verschuldigde, inclusief rente en kosten, geheel is voldaan.
 3. Indien de cliënt/opdrachtgever niet-tijdig heeft betaald, is Advocatenkantoor Osté te allen tijde bevoegd om zekerheid te verlangen voor de betaling van de declaraties.

ARTIKEL 8 VERREKENING DERDENGELDEN

 1. De cliënt/opdrachtgever stemt ermee in dat Advocatenkantoor Osté is gemachtigd betalingen ten gunste van de opdrachtgever voor deze te ontvangen door bijschrijving op het rekeningnummer ten name van Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Osté.
 2. De cliënt/opdrachtgever machtigt de stichting om aldus in lid 1 genoemde ontvangen gelden aan Advocatenkantoor Osté te betalen ter voldoening van en ter verrekening met door Advocatenkantoor Osté verzonden declaraties, respectievelijk nog door haar te declareren, maar al wel verrichte werkzaamheden.

ARTIKEL 9 ADRESWIJZIGING

 1. Advocatenkantoor Osté is bevoegd het laatst opgegeven adres en/of bekende adres als correspondentieadres van de cliënt/opdrachtgever te beschouwen. De cliënt/opdrachtgever dient adreswijzigingen schriftelijk aan Advocatenkantoor Osté door te geven.
 2. Indien de cliënt/opdrachtgever niet langer een voor Advocatenkantoor Osté bekend adres heeft, dan wel niet (meer) reageert op (schriftelijke) mededelingen en/of verzoeken, is Advocatenkantoor Osté bevoegd om haar werkzaamheden zonder verdere waarschuwing met onmiddellijke ingang op te schorten en zo nodig na schriftelijke mededeling te beëindigen.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Osté is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met de op de polis toepasselijke eigen risico.
 2. De in artikel 10 lid 1 genoemde beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor schade als gevolg van opzet van de aan Advocatenkantoor Osté verbonden advocaten.
 3. De cliënt/opdrachtgever is gehouden Advocatenkantoor Osté te vrijwaren, van alle aanspraken van derden en aan Advocatenkantoor Osté te vergoeden de kosten gemoeid met verweer, tegen dergelijke aanspraken.
 4. Indien naar het oordeel van de cliënt/opdrachtgever sprake is van een tekortkoming door Advocatenkantoor Osté, dient hij dit onverwijld per aangetekend schrijven aan Advocatenkantoor Osté mede te delen en deze een termijn van dertig dagen te bieden om de tekortkoming te herstellen. Advocatenkantoor Osté is niet eerder in verzuim dan nadat deze termijn is verstreken en de tekortkoming niet is verholpen.

ARTIKEL 11 KANTOORKLACHTENREGELING

Advocatenkantoor Osté beschikt over een kantoorklachtenregeling, die door cliënt/opdrachtgever kan worden opgevraagd. Klachten die na behandeling niet zijn opgelost, kunnen worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak bij de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten Breda Middelburg dan wel bij de civiele rechter.

ARTIKEL 12 BEWAARPLICHT

 1. Indien en voorzover de van de cliënt/opdrachtgever of van derden afkomstige bescheiden, bij het einde van de behandeling van de zaak, niet door cliënt/opdrachtgever zijn terug genomen, zullen de onder berusting van Advocatenkantoor Osté gelaten bescheiden, tot uiterlijk twintig jaar na de datum van de laatste declaratie voor rekening en risico van de cliënt/opdrachtgever worden bewaard.
 2. Na het verstrijken van de in artikel 12 lid 1 genoemde termijn is Advocatenkantoor Osté bevoegd om het dossier en alle zich hierin bevindende bescheiden te (laten) vernietigen zonder de cliënt/opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.
 3. Advocatenkantoor Osté aanvaardt in geval van overmacht geen enkele aansprakelijkheid voor het verloren gaan van de dossiers en/of ter hand gestelde bescheiden.

ARTIKEL 13 BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Osté en haar cliënten/opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, tenzij dwingend recht zich tegen deze forumkeuze zou verzetten.

ARTIKEL 14

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Tilburg. De voorwaarden kunnen tevens worden geraadpleegd op de website van Advocatenkantoor Osté, te weten: www. advocatenkantooroste.nl.