| Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend - 0162-466626 | cliëntlogin

Termijnoverschrijding

Verontschuldigbare termijnoverschrijding in hoger beroep

Verontschuldigbare termijnoverschrijding in hoger beroep

Wanneer in een strafzaak uitspraak is gedaan, moet de verdachte binnen 14 dagen na de einduitspraak in hoger beroep gaan. De termijn van 14 dagen is een termijn van openbare orde. Een overschrijding van deze termijn kan alleen in uitzonderlijke, die de verdachte niet toe te rekenen zijn, omstandigheden gepardonneerd worden. Indien dit niet binnen deze wettelijk vastgestelde termijn gebeurd, moet er sprake zijn van een verontschuldigbare termijnoverschrijding. Anders wordt degene niet-ontvankelijk verklaard.

De termijnoverschrijding kan op een aantal manieren toch verontschuldigbaar zijn, waarbij de rechter niet ambtshalve hoeft te onderzoeken of de overschrijding verschoonbaar is. De verdachte c.q. de advocaat moet duidelijk en gemotiveerd aanvoeren waarom de termijnoverschrijding dan verontschuldigbaar is, wil de verdachte wel ontvankelijk worden verklaard. Dit gevolg kan daaraan uitsluitend dan worden verbonden, indien sprake is van bijzondere, de verdachte niet toe te rekenen, omstandigheden welke de overschrijding van de termijn verontschuldigbaar doen blijken. Daarbij kan in eerste instantie worden gedacht aan binnen de openstaande beroepstermijn verstrekte ambtelijke informatie, waardoor bij de verdachte de gerechtvaardigde verwachting is gewekt dat bijvoorbeeld de beroepstermijn op een ander tijdstip zou aanvangen of het voortduren van de termijn. Het zou ook kunnen gaan om informatie met betrekking tot een aanhoudingsverzoek of de hoogte van een opgelegde straf. De verdachte mocht dus vertrouwen op de juistheid van de aan hem binnen de beroepstermijn verstrekte ambtelijke informatie. Het vertrouwen moet binnen de openstaande beroepstermijn zijn gewekt en ontstaan. De reeds verstreken termijn kan daarom door een foutieve mededeling niet meer worden verontschuldigd. Het hangt tevens sterk af van de waardering van de omstandigheden of de termijnoverschrijding verontschuldigbaar is.

Een andere omstandigheid die de termijnoverschrijding kan verontschuldigen is in het geval dat de verdachte ten tijde van de beroepstermijn in een bepaalde geestesgesteldheid verkeerde. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een zodanige psychische gesteldheid dat in verband daarmee het verzuim, tijdig hoger beroep in te stellen, niet aan de verdachte kan worden toegerekend. In dat geval wordt de maatstaf voor een geslaagd beroep op verontschuldigbare termijnoverschrijding gevormd door de vraag of de verdachte ten gevolge van die, hem niet toe te rekenen, geestesgesteldheid al dan niet in staat is geweest te beoordelen of en wanneer hij hoger beroep had behoren in te stellen. Er moet dan onderzocht worden of en zo ja gedurende welke periode na het vonnis de verdachte aan een psychische stoornis leed en niet in staat was te beoordelen of het hoger beroep moest ingesteld worden. Heeft zo’n beoordelend vermogen ontbroken, dan kan het verzuim om in hoger beroep te gaan niet worden toegerekend aan de betrokkene. Wel moet de verdachte dan zo spoedig mogelijk na zo’n psychische verhindering in hoger beroep gaan.

Heeft u zelf een vonnis gewezen gekregen en aarzelt u om in hoger beroep te gaan? Wacht dan niet te lang, want zoals hierboven al beschreven kan de termijnoverschrijding slechts in bepaalde gevallen verontschuldigd worden. Voor advies kunt u ons tevens altijd bereiken, zowel telefonisch als via de mail als via de chatfunctie.


Relevante artikelen van advocatenkantoor Osté