| Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend - 0162-466626 | cliëntlogin onview

Wijzigingen arbeidsrecht vanaf augustus 2022

Arbeidsrecht

Wijzigingen arbeidsrecht vanaf augustus 2022

Op 1 augustus 2022 treedt de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in werking. Het doel van deze wet is het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van werknemers. Werkende ouders zullen vanaf 2 augustus 2022 recht hebben op negen weken betaald ouderschapsverlof.

De volgende drie punten vormen de belangrijkste wijziging: 

Uitbreiding informatieplicht:

Werkgevers zijn vanaf 1 augustus 2022 verplicht om schriftelijk en uiterlijk binnen een week en/of een maand na aanvang van het dienstverband, aan werknemers informatie verstrekken over:

  • de werk- en rusttijden
  • de vakantie- en verlofregelingen;
  • de plaats waar de werknemer arbeid verricht als er geen vaste werkplek is;
  • het opleidingsbeleid;
  • de procedures bij ontslag (inclusief opzegtermijnen);
  • bij een onvoorspelbaar werkpatroon: het aantal gewaarborgde betaalde uren en het loon voor arbeid verricht bovenop die gewaarborgde uren;
  • wanneer de werknemer kan worden verplicht om arbeid te verrichten en wanneer hij een oproep van de werkgever buiten deze uren kan weigeren.

Kosteloos aanbieden verplichte scholing
Vanaf 1 augustus 2022 is het niet meer toegestaan om een studiekostenbeding overeen te komen bij opleidingen die de werkgever op grond van de wet of de toepasselijke CAO verplicht is aan te bieden. Mocht een dergelijk beding zijn overeengekomen, dan zal deze op grond van het nieuwe artikel 7:611a lid 2 BW nietig zijn.

Verder zal de werkgever met ingang van 1 augustus 2022 verplichte scholing kosteloos moeten aanbieden aan de werknemer. De tijd die wordt besteed aan scholing zal als arbeidstijd worden aangemerkt. Zover mogelijk dient scholing plaats te vinden tijdens werktijd.

Verbod op nevenwerkzaamhedenbeding
Volgens het nieuwe artikel 7:653a BW moet de werkgever, per 1 augustus 2022, een objectieve rechtvaardiging hebben voor een verbod op nevenwerkzaamheden. Als de werkgever geen goede reden kan aangeven voor een verbod op nevenwerkzaamheden, dan is een dergelijk beding nietig. 

Benadelings- en opzegverbod
Verder hebben werknemers vanaf 1 augustus 2022 recht op extra bescherming. Als een werknemer zich op een van bovengenoemde rechten beroept, mag hij om die reden niet worden ontslagen of worden benadeeld.

Omdat er geen ruimte is voor overgangsrecht, zal de wet onmiddellijke werking hebben. De  (studiekosten)bedingen die in strijd zijn met de wet zullen daardoor dus onmiddellijk nietig zijn, ook al betreft het een arbeidsovereenkomst die reeds vóór 1 augustus 2022 is aangegaan.

Wet betaald ouderschapsverlof
Een andere wijziging is dat vanaf 2 augustus 2022 werkende ouders recht hebben op negen weken betaald ouderschapsverlof. Gedurende deze negen weken krijgen de ouders een uitkering van het UWV ter hoogte van 70 procent van hun dagloon (tot het maximumdagloon). Een voorwaarde hierbij is wel dat zij deze negen weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind.

Het is voor werkgevers mogelijk om vanaf 2 augustus 2022 hier een aanvraag voor in te dienen bij het UWV. Dit kan echter wel pas nadat verlof is opgenomen. 

Aanvragen ouderschapsverlof
De werknemer moet het ouderschapsverlof minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk bij de werkgever aanvragen, welke aanvraag de werkgever in beginsel niet mag weigeren. Alleen als de uitvoering van de werkzaamheden binnen de organisatie ernstig in de problemen dreigen te komen, mag de werkgever in overleg met de werknemer een andere spreiding van de verlofuren afspreken. Dit moet uiterlijk vier weken voordat de werknemer met verlof gaat gebeuren.

Overgangsrecht
Ook als het kind voor 2 augustus 2022 is geboren kunnen de ouders gebruik maken van het ouderschapsverlof. Dit kan als het kind op het moment dat de wet ingaat (2 augustus 2022) jonger is dan één jaar en de ouders het volledige recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof nog niet hebben opgenomen.


Bron: Cheng, W. (2022). Wijzigingen in het arbeidsrecht vanaf augustus 2022. Advocatie.nl 
https://www.advocatie.nl/arbei...

 

 

Relevante artikelen van advocatenkantoor Osté